Cóm conservar?

  1. Fomentant sistemes agraris sostenibles, agroecològics i basats en la sobirania alimentària, que suposen un trencament amb els models mercantilistes actuals.
  2. Conservació in situ: Recolzant xarxes d’intercanvis de llavors i creant jardins botànics, on es mantinguen aquestes llavors.
  3. Conservació ex situ: Mitjançant bancs de germoplasma. Un banc de germoplasma és una col·lecció de material vegetal viu, en forma de llavors i espores, que pretén localitzar, recol·lectar i conservar plantes considerades d’interés prioritari. Es conserven en condicions òptimes d’humitat i temperatura, per a mantenir el seu potencial germinatiu durant llargs períodes. Periòdicament el banc ha de renovar el seu material, amb la qual cosa es veu obligat a reproduir part de la seua col·lecció per a mantenir-la viable.
  4. Protegint espais assilvestrats, com màrgens, barrancs, talussos de camins i per suposat les nostres masses forestals.
  5. Deguem revalorar i divulgar les potencialitats i els avantatges de les varietats tradicionals.
  6. Deguem millorar l’accessibilitat dels qui conreen als bancs de germoplasma existents.
  7. Fer prospeccions al medi rural de varietats tradicionals, recollida i conservació si es considera necessari.
  8. Capacitar als qui conreen per a reproduir i mantenir en estat òptim el material vegetal.